Objectius

En termes generals, amb aquets projecte pretenem a mig termini elevar el nivell vital global i també educatiu dels menors més desfavorits davant  la impossibilitat de les seves famílies de cobrir les seves despeses i la manca d’institucions publiques.

Això requereix, entre d’altres, l’adquisició de llibres d’alfabetització i lectura en Kiswahili i francès, les dues llengües oficials de la regió, amb la intenció d’anar la intenció d’anar dotant, de mica en mica, d’un petit fons que permeti arribar a gaudir d’una biblioteca juvenil que serveixi a estimular el desenvolupament Intel·lectual i cultural dels petits/tes.

No hi ha cap tipus d’accés a finançament a la regió, donat que no hi ha institucions econòmiques, privades o estatals, que puguin generar Inversión en la mateixa.

Pretenem a mig termini, convertir l’Orfenat, la casa bressol, l’alberg temporal per a nenes-mare, i el sistema de beques, en un embrionari focus de desenvolupament d’inversió en la població, generant ocupació estable, especialitzat en cures de puericultura i educació. Amb especial atenció als nens/es, interns o no, més vulnerables.

Pretenem al propi temps, continuar impulsant diversos projectes que estimulin el desenvolupament econòmic al voltant d’objectius prioritaris, com la realització de petits dissenys de desenvolupament agroalimentari per auto abastiment i contribució al desenvolupament de l’entorn.

Objectius enumerats

1) Oferir-les un sostre que els garanteixi la seva integritat física, l’alimentació necessària per a elles i els seus infants i el gaudi de la necessària tranquil·litat d’esperit.

2) Tenir cura de la seva salut física i de la dels seus infants.

3) Acompanyar-les a superar el trauma emocional derivat de l’ acte de violència al que varen estar sotmeses, procurant l’assoliment de la necessària estabilitat afectiva/emocional.

4) Capacitar-les per saber tenir cura dels infants i d’elles mateixes.

5) Garantir l’assistència a l’escola fins a la finalització dels seus estudis.

6) Capacitar-les per valdre´s per si mateixes un cop donades d’alta del recurs, al oferir-les una adient formació ocupacional integradora al seu entorn.

 7) Proporcionar-les recursos d’inserció sociolaboral per apoderar-se com a dones i persones ciutadanes que viuen en societat.